ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint ezúton tájékoztatja Önt, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

AZ ADATKEZELŐ PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI:

Elsődleges adatkezelő: név: Cuppon Ferenc székhely: 8315 Gyenesdiás, Béke utca 27 . postacím: 8315 Gyenesdiás, Béke utca 27 .

Másodlagos adatkezelő: név: Cuppon Endre  székhely: 8315 Gyenesdiás, Tücsökdomb utca 2.   postacím: 8315 Gyenesdiás, Tücsökdomb utca 2.

 honlap: www.cserszegikockák.hu  e-mail cím: info@cserszegikockak.hu telefonszám: +36 309898095

 

ATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS A HONLAPOT HASZNÁLÓK RÉSZÉRE

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: A honlap látogatóiról személyhez kötött, automatikus adatrögzítés a belépési adatokról, felhasználási szokásokról Google Analytics segítségével.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás KEZELT ADATOK KÖRE: IP cím, tartózkodási idő, földrajzi adatok, felhasználói szokások, számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa,

Az adatkezelés során, az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra: Az adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az adatkezelőt, úgy az adatkezelő jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: Az adatkezelési cél megvalósulásáig, vagy az érintett visszavonási kérelméig

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE: Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA: Az adatkezelő  saját honlapot működtet, mely a www.cserszegikockák.hu webhelyen érhető el. A látogatókról személyhez kötött információkat automatikusan gyűjt a weblap Google Analytics által (IP cím, tartózkodási idő, helyrajzi adatok felhasználói szokások stb.), melyek a honlap látogatottsági statisztikáját szolgálják, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) az adatkezelő azonban nem kapcsolja össze más adatokkal. A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. A honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) az adatkezelő azonban nem kapcsolja össze más adatokkal. A honlapon a látogatónak lehetősége van hírlevél feliratkozásra, illetőleg szolgáltatások, személyre szóló kedvezmények igénylésére. A hírlevélküldésére való feliratkozás kifejezett és aktív cselekménnyel lehetséges. Az adatkezelő gondoskodik a tárolt személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS AZ ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER MŰKÖDTETÉSÉVEL MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSEKRŐL

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: kamerákkal történő megfigyelés célja a parkolóban , és a recepción tartózkodó személyek és  vagyoni javainak,  megóvása

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: 6. cikk (1) f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

KEZELT ADATOK KÖRE: az érintett képmása, a kameraképpel megszerezhető adatok (tartózkodási hely, tartózkodási idő)

Az adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az adatkezelőt, úgy az adatkezelő jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: a felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 15, azaz tizenöt nap elteltével törlésre kerül AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE: az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA: Az adatkezelő a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben (a továbbiakban: Szvtv.) meghatározottak szerint jogos érdek alapján vagyonvédelmi célú, elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet. Az elektronikus megfigyelőrendszerrel készített felvételek törlésének módja és határideje: A felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 15 azaz tizenöt nap elteltével törlésre kerül. Az elektronikus megfigyeléssel kapcsolatos garanciális szabályok Az adatkezelő az elektronikus megfigyelőrendszerrel csak a kellő mértékben avatkozik bele az érintettek magánszférájába. A A rögzített kameraképek korlátozása és az azokba való betekintés: Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített felvételekbe csak a betekintésre jogosult személyek tekinthetnek be és csak korlátozási joggal rendelkező személyek korlátozhatják a felvételek kezelését. Betekintési és korlátozási jogot csak az adatkezelő adhat. A nyilvántartás része a betekintési/korlátozási joggal rendelkező személy neve és beosztása, a betekintési/ korlátozási jog kiadásának dátuma, a betekintési/korlátozási jog mértéke, a betekintési/korlátozási jog visszavonásának dátuma. Ezen adatokat a betekintési/korlátozási jog visszavonástól számított 5 éven keresztül őrzi meg az adatkezelő. Annak érdekében, hogy az adatkezelő minél kevésbé terjeszkedjen az érintettek magánszférájába, az Szvtv. 31. § alapján az adatkezelő minden, a kamerával rögzített felvételekbe történő betekintésekről jegyzőkönyvet vesz fel, amiben rögzíteni kell az Szvtv. végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 10. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat. A jegyzőkönyvet az adatkezelő az adatkezelés helyén tárolja, megsemmisítésére a megtekintett felvétel megőrzésére vonatkozó határidő irányadó. Az Szvtv. előírásán túl az adatkezelő a képek korlátozásáról is jegyzőkönyvet készít az elszámoltathatóság elvének megfelelése érdekében, a jegyzőkönyv megsemmisítésére a korlátozott felvétel megőrzésére vonatkozó határidő irányadó.

Kamerák elhelyezkedése

 

Kamera helye Kamera által megfigyelt terület Megfigyelt térben tartózkodók Kamera elhelyezésének célja
recepció recepciós pult vendégek és alkalmazott Személy és vagyonvédelem
1.     és 5. ház és a recepció oldalfala parkolók vendégek Személy és vagyonvédelem

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS A VENDÉGEK KISZOLGÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEKRŐL

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az Adatkezelő a szolgáltatás ellátáshoz szükséges mértékben hozzáférhet az ügyfelek személyes adataihoz.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS RÉSZLETES CÉLJA:

Vezetéknév: azonosítás, kapcsolattartás

Keresztnév: azonosítás, kapcsolattartás

E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás

Telefonszám: kapcsolattartás

Ügyfél ügyének kezeléséhez tartozó információk

Az adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az adatkezelőt, úgy az adatkezelő jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:

A tudomására jutást követő első év utolsó napjáig szükséges tárolni az adatszolgáltatás céljából kezelt adatokat. Az adatkezelő ezt követően törli a nyilvántartásban szereplő személyes adatokat. A VIZA rendszer legfeljebb két éven keresztül őrzi meg az oda beküldött adatokat.

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:

A tárhely szolgáltató tevékenysége – a szálláshely-szolgáltató adatfeldolgozójaként – kizárólag az adat tárhelyen a Kormány rendeletében kijelölt titkosítási eljárást biztosító által titkosított formában történő tárolására és az adathoz – a szálláshely-szolgáltató és a szálláshely-szolgáltató útján törvényben arra feljogosított személy vagy szerv számára – történő hozzáférés biztosítására terjed ki. A rögzített vendégadatok a VIZA rendszerbe titkosítottan kerülnek be, azokhoz kizárólag az illetékes szervek férhetnek hozzá, a tárhely szolgáltató, illetve a feltöltést lehetővé tevő okmányolvasó szoftver üzemeltetője a tárhelyen tárolt adatot nem ismerheti meg.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS A REGISZTRÁCIÓ SORÁN MEGADOTT ADATOK TOVÁBBI FELHASZNÁLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEKRŐL

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az Érintettnek ahhoz, hogy az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vegye, egy online vagy papír alapú regisztrációs lapot kell kitöltenie. Az egyes szolgáltatások igénybevételénél a kezelt adatok további felhasználásra kerülnek, így a későbbiekben egyszerűbben lehet azokat biztosítani.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), illetve jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), amennyiben egy jogszabály megköveteli az adatok kezelését és továbbítását.

KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS RÉSZLETES CÉLJA:

Vezetéknév: azonosításhoz, kommunikációhoz, szerződés teljesítéséhez szükséges

Keresztnév: azonosításhoz, kommunikációhoz, szerződés teljesítéséhez szükséges

Állampolgárság: azonosításhoz, szerződés teljesítéséhez szükséges

Szem. ig.szám: azonosításhoz, szerződés teljesítéséhez szükséges

E-mail cím: kapcsolattartáshoz szükséges

Telefonszám: kapcsolattartáshoz szükséges

Teljes lakcím: szerződés teljesítéséhez szükséges

Számlázási cím: szerződés teljesítéséhez szükséges

Rendelések teljesítése az Érintett kérelmére

Fizetés módja: szerződés teljesítéséhez szükséges

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:

Az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 2 év múlva töröljük. Ennél hosszabb időn át őrizzük, ha azt jogszabály követeli meg, például ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) 169. § alapján kötelesek vagyunk megőrizni, az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva töröljük. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (adott esetben magában a szerződésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek, illetve rendőrségi jelentés esetén 6 évig.

 

 

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Az adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet: − kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, − kérheti személyes adatainak helyesbítését, − visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, − kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, − élhet adathordozhatósághoz való jogával Az adatkezelő törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen. Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az adatkezelőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően az adatkezelő a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt rögzítjük és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk. Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz , vagy – választása szerint -a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el.